قرنطینه یعنی چه؟

مراقبت از بیمار کرونایی در قرنطینه خانگی

فرد با بیماری خفیف یا مشکوک به بیماری در یـک اتـاق که تهویه و نورگیری مناسـب داشـته باشـد بـه مـدت 14 روز مداوم بماند.

در این مـدت با افراد دیگر نیز تماس نداشـته باشد و از اطاق خارج نشـود مگـر بـرای استفاده از سرویس بهداشتی یا خدمات پزشـکی لازم  و ضروری.

بهتر اسـت در صورت امکان ایـن اتـاق مجـزا ازسـایرقسـمت های منـزل باشـد

 اگر باندازه کافی جا یا اطاق ندارید؛ سعی کنید با پرده یا پتو ؛ یک دیوار حائلی بین بیمار و بقیه ایجاد کنید.

سـایر افراد منزل اجـازه ورود بـه ایـن اتـاق یا قسمت جدا شده را نداشـته باشـند، غذا و سـایر مایحتـاج فرد در ورودی اتـاق بـه بیمار تحویل داده شـود.

روزانـه حداقل دو بـار بـا بـاز کـردن پنجـره هـوای اتـاق یا قسمت جدا شده برای فرد تهویـه شـود.

اگر منزل دو توالت یا حمام دارد یکی از آنها به این فرد اختصاص یابـد و بقیه به هیچ عنوان در آن وارد نشوند. مسـیری کـه فـرد از اتـاق تـا توالـت و حمـام مـی رود روزی چند بار ضـد عفونـی شـود.

اگـر منزل تنها یک توالـت و حمام دارد، پس از هر بار اسـتفاده از توالـت یـا حمـام سـطوح، کـف و شـیرآالت، کلید برق، دسـتگیره درهـا بـا وایتکـس رقیـق شـده توسط اهالی منزل با رعایت احتیاطات ضـد عفونـی شـود. مسـیری کـه فـرد از اتـاق تـا توالـت و حمـام مـی رود نیـز ضـد عفونـی شـود.

مسواک بیمار و اهل خانه یکی از جایگاه های رشد ویروس است. بعد از هر بار مسواک زدن نیم ساعت مسواک را در آب نمک ۳0 تا 40 درجه قرار دهید گویا آن را استریل کرده اید

اگر بیمار مجبور به رویاروئی با اهالی خانه شد؛ حتما هم بیمار و هم بقیه از ماسک استفاده کنند. توجه داشته باشید که فاصله مطمئنه بیمار یا فرد مشکوک با افراد غیر بیمار حتی با وجود ماسک 1 الی 5.1 متر است در هر صورت حتی در برخورد ضروری نیز این فاصله را حفظ کنید.

اسـتفاده از ماسـک های دریچه ها حتـی ماسـک N95دریچـه دار، بـرای فـرد مبتلا ممنـوع اسـت زیـرا دریچه آن باعث انتقال ویروس به فضای بیرون می شـود.

ماسـک ها بایـد در صـورت مرطـوب شـدن یـا حداکثـر هـر 8 سـاعت تعویـض شـوند. بـرای درآوردن ماسـک از بندهـای آن اسـتفاده شـود و بـه قسـمت پارچـه ای دسـت زده نشـود.

بیمار یا فرد مشکوک دسـت هـا را مرتب با آب و صابون یـا الکل 70 درصد ضد عفونی نمایـد. ایـن کار بـه خصـوص پـس از هـر بـار خـروج از اتـاق بـرای انجـام امـور ضـروری تکرار شـود. طـول مدت شستشـو بایـد حداقل بیسـت ثانیـه باشـد.

بیمار یا فرد مشکوک در هنـگام سـرفه بـا دسـتمال یـا آرنـج خـود جلـوی دهان خـود را گرفتـه تـا از انتشـار ویـروس در فضای اطاق یا قسمت مجزا جلوگیـری نمایـد. سپس دسـتمال را در یـک سـطل دارای پوشـش پلاسـتیکی بینـدازد.

برای تبـادل ظرف و سـایر مـوارد با فـرد مراقب از دسـتکش یکبار مصرف اسـتفاده نموده و سـپس آن را در سطل زباله اتـاق بیندازد.

ظـرف هایـی کـه فـرد بیمار یا مشکوک اسـتفاده می کند از سـایر ظروف منـزل جدا و بـه صـورت مجـزا با اسـکاچ مجزا شسـته شـود.

لباس هـای فرد نیـز از سـایر افـراد جـدا شـده و در مایـع یا پـودر شستشـو و آب داغ با حـرارت 60 تـا 90 درجه خیسـانده و سـپس شسـته شـود

در صورت اسـتفاده از ماشـین لباسشـویی برای شستن لباس بیمار یا فرد مشکوک تنظیماتی استفاده شـود که حرارت 60 تا 90 درجه را لحاظ کند. (بیشـترین دما و بیشترین زمان خیسـاندن، شستشـو و آبکشـی(

مواد غذایی

در طـول مـدت قرنطینـه اسـتراحت نمـوده، آب و مایعـات فـراوان نوشـیده از بیـرون رفتـن از اتـاق و منـزل مگـر در مـوارد ضـروری خـودداری نمایـد.

اگر بیمار یا فرد مشکوک رژیم داشته، آن را قطع کند و به اندازه کافی غذاهای سالم و تازه و مقوی میل کند. یادتان باشد که غذاهای حیوانی و گیاهی باید خوب پخته شوند

خوردن نانی که تازه از تنور در آمده وهنوز داغ است و با جائی تماس نداشته اشکالی ندارد؛ اما در غیر اینصورت حتما نان را قبل از خوردن درون میکروفر و یا روی گاز داغ کنید

مراقب بیمار

بهتـر اسـت یـک نفر که بیشـترین زمان حضـور در منـزل را دارد و سـن بـالا و بیماری زمینـه ای خاصی ندارد مسـئول مراقبت بیمار شـود.

پـس از مراقبـت از بیمـار تـا مـوارد بهداشـتی مانند شسـتن دسـت ها و ضدعفونی نمودن لوازم و سـطح را کامل رعایـت نکرده است از تماس با سـایر افراد خانـواده خـودداری نماید.

بهتر اسـت مراقب تا حد امکان به اتاق بیمار وارد نشـود و تبادلات در ورودی اتاق انجام شود

بـرای انجـام تبـادلات حتمـا از دسـتکش اسـتفاده نمایـد و بعـد از انجـام تبادل دسـتکش را در سـطل زبالـه درب دارمجزا با کیسـه زباله بینـدازد. از مصـرف دوبـاره دسـتکش خـودداری نماید.

اگـر نیـاز بـه حضـور در اتـاق فـرد مبتال باشـد بهتـر اسـت از یک لبـاس بلنـد مثـل روپوش به صـورت اختصاصی اسـتفاده شـود و پس از خـروج از اتـاق در محلـی ایزولـه آویزان شـود. شـرایط شستشـوی ایـن لبـاس نیـز مانند لباسـهای بیمار باشـد.

مراقب، روزانـه درجـه حـرارت بـدن خـود را انـدازه گیـری نمـوده، در صـورت بـروز تـب، سـرفه یا تنگـی نفس ضمـن مشـاوره تلفنی خود را نیـز قرنطینـه نماید.

سایر افراد خانواده

 اگـر در منـزل فـرد سـالمند یـا فـردی بـا بیمـاری قلبی-عروقـی، تنفسـی، دیابـت، فشـارخون، نقص ایمنی یـا تحت درمان بـا کورتون اسـت بهتـر اسـت بـه محـل دیگری منتقـل شـود

اگر خانواده امکان داشـته باشـد سـایر افراد بغیر از مراقب بیمار نیز به مکان دیگری منتقل شـوند بهتر اسـت.

اگر بیش از یک فرد مبتلا در منزل هسـتند بهتر اسـت با هم در یک مکان نگهداری شـوند تا محل های کمتری آلوده شـود.

مواد مورد نیاز

 بهتـر اسـت در اتـاق آب آشـامیدنی یا آب معدنـی، نوشیدنی های دیگر مانند چای و آبمیوه، اسـپری الکل، یک تـب سـنج، دسـتمال، ماسـک، دسـتکش و پلاسـتیک زباله بـه میزان کافی قـرار داده شـود. تا بیمار مجبور به تردد نشود

زمان مراجعه

مادامی که در ۲4 ساعت تا 48 ساعت اولیه همه عالیم با هم و رو به افزایش گذارد و عالیم جدیدی مثل تند شدن تنفس بیش از ۲4 در دقیقه یا تب ماندگار باالی 5.۳8 داشت؛ “در خانه نمانده و به بیمارستان مراجعه کند

عدم مراجعه

اما ثابت ماندن علایم و بمرور کم شدن علایم  نشان می دهد مدیریت شما و اهل خانه عالی است .

پایان قرنطینه

 اگر علایم بیمار یا فرد مشکوک بهبود یافت، تا 14 روز قرنطینه را حفظ کند. اگر تا 14 روز هنوز بهبود نیافته تا بهبودی کامل قرنطینه را ادامه دهد.

پـس از بهبـودی و اتمـام مدت قرنطینه تمام وسـایل و سـطوح اتاق و میز و اشـیای بیمار ضدعفونی شـود.

همیشه احتیاط

 بیمار یا فرد مشکوک پس از بهبودی از ماسک و دستکش تا زمانی که شیوع بیماری ادامه دارد، استفاده کند، مبادا در زمره کسانی باشدکه با این ویروس دوباره مبتلا شود.

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print