مورد مشکوک و مورد محتمل بیماری کرونا چه کسانی هستند؟

مورد مشکوک و مورد محتمل بیماری کرونا چه کسانی هستند؟ مورد مشکوک و مورد محتمل بیماری کرونا چه کسانی هستند؟ whohavecoronaمورد مشکوک و مورد محتمل بیماری کرونا چه کسانی هستند؟ مورد مشکوک و مورد محتمل بیماری کرونا چه کسانی هستند؟ Dr

فردی که با علایم سرفه خشک، یا لرز و یا گلودرد همراه با تنگی نفس، با تب یا بدون تب مراجعه کند و یا فردی که علائم تنفسی فوقانی یا تحتانی داشته و در «سی تی اسکن» قفسه صدری او، تغییرات انفیلتراسیونی یک یا دو طرفه مشاهده شود، مورد مشکوک به بیماری کرونا تلقی می شود.

دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و رییس کارگروه پیشگیری و شناسایی موارد مشکوک کمیته دانشگاهی مقابله با شیوع بیماری کروناویروس جدید با بیان این مطلب، گفت: بر اساس آخرین دستورالعمل ارسالی از وزارت بهداشت، هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل، سابقه تماس نزدیک با مورد قطعی کرونا(COVID-19) را داشته باشد؛ یا هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل، سابقه حضور در مناطق با اپیدمی کرونا داشته باشد؛ یا فرد مبتلا به پنومونی که برخلاف درمان های مناسب، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیرمعمول و با سرعت غیرقابل انتظاری، وضعیت بالینی بیمار، حادتر و وخیم تر شود، مورد محتمل این بیماری محسوبمی شود و هر دو گروه، باید برای دریافت اقدامات درمانی و مراقبتی لازم، به پزشک، و یا مراکز اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کند.

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print